ویدئو / تشریفات های ایرانی به روایت دختر آلمانیِ پیکان سوار

تصویربردار: ربکا ایگلینگ، عماد نعمتی / تدوینگر: عماد نعمتی / خبرنگار: چلچله حسنی